Algemene voorwaarden Huis van de Wijze Vrouw

Lees deze voorwaarden goed door! Als je deelneemt aan een cursus van Huis van de Wijze Vrouw, of als je een digitaal of fysiek product aankoopt in de webshop of op een evenement, ga je een overeenkomst aan met Huis van de Wijze Vrouw. Door deze overeenkomst aan te gaan geef je toestemming om een eenmalige e-mail te ontvangen, bedoeld om je bestelling of cursus te beoordelen.

Artikel 1. Definities

Cursist: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een digitaal of fysiek product aankoopt in de webshop.

Cursus: (zelfstudie) cursus, losse cursusmodule, opleiding, training, workshop, mentorschap, coaching en counseling, begeleidingssessies en andere activiteiten, live of online, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis, ervaring en/of
vaardigheden.

Digitale producten: alle digitale producten, zoals pdf, Ebooks, cadeaubonnen, enzovoorts die Huis van de Wijze Vrouw aan klanten en cursisten verstrekt.

Fysieke producten: boeken en andere tastbare producten die Huis van de Wijze Vrouw aan klanten en cursisten verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor:

1. Iedereen die een digitaal of fysiek product bestelt of deelneemt aan een cursus van Huis van de Wijze Vrouw. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke, ten aanzien van cursussen en fysieke producten van Huis van de Wijze Vrouw, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en
dergelijke.

2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3.

3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant of cursist is uitgesloten, voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

4. Huis van de Wijze Vrouw heeft het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen.

Artikel 3. Aanvraag, inschrijving en bevestiging cursus

1. Inschrijving door de cursist/klant voor een door Huis van de Wijze Vrouw verzorgde betaalde cursus vindt plaats door het bestellen en afrekenen van een cursus. Of door het voldoen van de met de cursist afgesproken aanbetaling.

2. Inschrijving voor een gratis cursus vindt plaats door het invullen van een formulier op de website van Huis van de Wijze Vrouw.

3. De cursist is verplicht bij een inschrijving of bestelling van een cursus in de shop de benodigde gegevens naar waarheid in te vullen.

4. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan heeft deze toestemming van de ouders of wettelijke voogd nodig om cursussen in de webshop te bestellen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de cursist.

5. Na inschrijving voor een live cursus, (online) begeleidingssessie of workshop, is het de verantwoordelijkheid van de cursist om op tijd aanwezig te zijn of op tijd in te loggen op de afgesproken (online) plaats, datum en tijd. Komt de cursist de afspraak niet na,
dan heeft de cursist geen recht op (gedeeltelijke) restitutie, tenzij is voldaan aan de voorwaarden in artikel 8.

6. Huis van de Wijze Vrouw heeft het recht om een live cursus, (online) begeleidingssessie of workshop wegens onvoorziene omstandigheden te verplaatsen of af te zeggen. In dit geval heeft de cursist het recht de inschrijving in te trekken en krijgt
de cursist het volledige inschrijfbedrag retour.

7. Huis van de Wijze Vrouw is verplicht om de gegevens die de cursist nodig heeft om deel te nemen aan een cursus, zoals datum, tijd, plaats of inloglink tijdig aan de cursist ter beschikking te stellen.

8. Na de aanvraag voor een workshop op maat verstuurt Huis van de Wijze Vrouw een offerte. Deze offerte is 14 dagen geldig.

9. Bij akkoordbevinding van de offerte stuurt Huis van de Wijze Vrouw een opdrachtbevestiging die de cursist/klant de offerte ondertekend retour dient te sturen.

10. Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door House of the Wise Woman is de overeenkomst gesloten en gelden de restitutievoorwaarden zoals vermeld in artikel 8.16.

11. De betaling van een workshop op maat dient 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn bijgeschreven op de in de opdrachtbevestiging vermelde bankrekening van Huis van de Wijze Vrouw. Is iets anders afgesproken, dan wordt dit door House of
the Wise Woman op de opdrachtbevestiging vermeld.

Artikel 4. Prijzen van cursussen en digitale en fysieke producten

1. Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze op het moment van inschrijving zijn vermeld op de website van Huis van de Wijze Vrouw, ongeacht of de cursist deze kent.

2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen indien van toepassing zoals vermeld in die mailing.

3. Bij inschrijving door middel van het invullen van een formulier via internet en verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld, ongeacht of de cursist deze kent.

4. In de cursusprijzen zijn geen (les)materialen Inbegrepen, tenzij anders vermeld door Huis van de Wijze Vrouw.

5. Indien op cursussen en digitale- en fysieke producten BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.

6. Huis van de Wijze Vrouw behoudt zich het recht voor om prijzen van cursussen en digitale- en fysieke producten op grond van onvoorziene omstandigheden aan te passen.

7. Prijzen van cursussen en digitale- en fysieke producten zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

1. Na bestelling en betaling van een digitale cursus zoals vermeld in artikel 3 ontvangt de cursist/klant een downloadlink voor de bestelde cursus per e-mail.

2. Na bestelling en betaling van een fysiek product wordt dit product zo spoedig mogelijk door Huis van de Wijze Vrouw per post verstuurd. De kosten voor het verzenden van fysieke producten zijn voor rekening van de klant.

3. De digitale producten, zoals digitale cursussen en cadeaubonnen, vallen onder de wettelijke uitzonderingen t.a.v. het retourrecht van 14 dagen. Door inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 ziet de cursist uitdrukkelijk af van zijn of haar wettelijke retourrecht van 14 dagen. Dit houdt in dat een eenmaal bestelde en betaalde digitale cursus niet geretourneerd kan worden en dat restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk is. Dit geldt tevens voor cadeaubonnen.

4. Een cursist die zich voor een volledige cursus heeft ingeschrevenen zijn/haar deelname (voortijdig) beëindigt, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde cursusprijs, ongeacht of alle cursusmodules of bijeenkomsten door de cursist zijn ontvangen of bijgewoond.

5.Na bestelling en betaling van een cadeaubon wordt een code verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze code is 2 jaar geldig vanaf de besteldatum van de cadeaubon. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bon naar het juiste e-mailadres te verzenden en zorg te dragen voor het goed bewaren van de code. Bij verlies van de code ontvangt heeft de klant geen recht op restitutie. Wel kan de klant contact opnemen om de code op te vragen. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd (zie ook punt 3).

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Huis van de Wijze Vrouw is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan een cursus van Huis van de Wijze Vrouw. Keuzes die een cursist maakt of acties die een cursist onderneemt tijdens of na het volgen van een cursus, zijn voor risico van de cursist.

Artikel 7. Copyright

1. Het verstrekte cursusmateriaal of product wordt eigendom van de cursist/klant. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot een product, productbeschrijving- en boekje, cursus, cursusmateriaal, kaarten, digitale producten en eventuele overige stukken met betrekking tot een cursus of worden door Huis van de Wijze Vrouw voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huis van de Wijze Vrouw is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal of product(beschrijving) te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Het is derden niet toegestaan om de cursussen en producten van Huis van de Wijze Vrouw op welke manier dan ook commercieel te gebruiken.

4. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen te maken voor welk doel dan ook van live of online cursussen, workshops, en begeleidingssessies, tenzij Huis van de Wijze Vrouw daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 8. Aankoop en retourneren van cursussen, cadeaubonnen en digitale- en fysieke producten

1. De klant doet een aankoop in de webshop door een cursus of een digitaal of fysiek product te bestellen en af te rekenen.

2. Alle prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten en (indien van toepassing) inclusief BTW.

3. Als een klant bestelt vanuit een land waaraan Huis van de Wijze Vrouw niet levert, dan heeft Huis van de Wijze Vrouw het recht de overeenkomst te ontbinden en wordt het door de klant betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop teruggestort.

4. De klant is verplicht om tijdens het bestelproces de juiste gegevens te vermelden.

5. Voor fysieke producten geldt de wettelijke retourtermijn van 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op de dag waarop de klant het product ontvangt.

6. De volgende producten zijn uitgesloten van retourneerrecht: fysieke producten die vanwege hygiëne niet kunnen worden hergebruikt, speciaal voor de klant vervaardigde of op maat gemaakte producten, cadeaubonnen en digitale producten (zie ook artikel 5) die door Huis van de Wijze Vrouw worden verstrekt.

7. De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.

8. De klant is verplicht om het product zo snel mogelijk terug te sturen in de originele verpakking (indien mogelijk), of in een andere deugdelijke verpakking die het product beschermt tegen beschadiging.

9. De klant stuurt het product na retourmelding binnen 14 dagen retour met een track & tracenummer. Tot het product door Huis van de Wijze Vrouw retour is ontvangen, blijft het product eigendom van de klant en is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het product.

10. Na retourontvangst van een onbeschadigd, in originele staat verkerend product stort Huis van de Wijze Vrouw het door de klant bij aankoop betaalde bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, terug naar de klant.

11. Is het product om welke reden dan ook beschadigd of onvolledig retour gestuurd, dan neemt Huis van de Wijze Vrouw contact op met de klant om tot een passende oplossing te komen. Dit kan betekenen dat slechts een deel van het aankoopbedrag wordt teruggestort, afhankelijk van de staat van het product. In geval van onherstelbare schade volgt geen restitutie.

12. Het verplaatsen of afzeggen van een cursus door Huis van de Wijze Vrouw geschiedt schriftelijk, telefonisch, of per e-mail. Bij afzegging per e-mail is de cursist verantwoordelijk voor het controleren van zijn/haar spammap.

13. Wordt een live of online cursus wegens onvoorziene omstandigheden op initiatief van Huis van de Wijze Vrouw verplaatst of afgezegd, dan heeft de cursist het recht zijn/haar inschrijving in te trekken en krijgt de cursist het volledige inschrijfbedrag retour.

14. Wanneer een cursist een reeds geboekte live of online cursus wil afzeggen, dan dient de cursist dit op tijd door te geven per e-mail, in antwoord op de bevestiging van de cursus die door Huis van de Wijze Vrouw verstuurd is. Huis van de Wijze Vrouw
bevestigt de afzegging zo snel mogelijk per e-mail of WhatsApp. Pas na bevestiging door Huis van de Wijze Vrouw kan de cursist ervan uitgaan dat de afzegging verwerkt is.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Check dan je spammap of neem contact op.

15. Wanneer een cursist een reeds geboekte live cursus, (online) begeleidingssessie of workshop afzegt, dan gelden de voorwaarden t.a.v. restitutie zoals voor de betreffende cursus is gecommuniceerd door Huis van de Wijze vrouw. Deze voorwaarden worden schriftelijk gecommuniceerd, voorafgaand aan de aanbetaling door de cursus.

16. Bij een afzegging door de cursist, om welke reden dan ook (dus ook bij overmacht), volgt geen restitutie van de aanbetaling.

16.Na bestelling en betaling van een cadeaubon wordt een code verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze code is 2 jaar geldig vanaf de besteldatum van de cadeaubon. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bon naar het juiste e-mailadres te verzenden. Cadeaubonnen vallen onder digitale producten en kunnen na bestelling en betaling niet worden geretourneerd.

Artikel 9 Klachtenafhandeling

1. Huis van de Wijze Vrouw streeft ernaar haar cursussen en digitale en fysieke producten zo goed mogelijk te verzorgen. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn, meld dit dan per e-mail

2.Komen wij er samen niet uit, dan kun je hier een klacht neerleggen.

Artikel 10. Privacy

Huis van de Wijze Vrouw heeft respect voor de privacy van de cursist en houdt zich aan de regels van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wil je precies weten hoe Huis van de Wijze Vrouw omgaat met jouw gegevens, lees dan de privacyverklaring.

Artikel 11 . Acceptatie

1. Door inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 accepteert de cursist deze voorwaarden.
2. Door het aankopen en afrekenen van een digitaal of fysiek product zoals vermeld in artikel 8 accepteert de klant deze voorwaarden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Huis van de Wijze Vrouw en overeenkomsten tussen Huis van de Wijze Vrouw en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten
die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

You cannot copy content of this page